БОРА / BORA

БОРА / BORA

ул. Любляна 46
София,
България
23.2562707
42.6696911
UserLikes
Име: БОРА / BORA
Адрес: София, ул. Любляна 46
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.bora.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Пречиствателни съоръжения
Дейност:

Проектиране и изграждане на пречиствателни системи

Ключови думи: проучване, проектиране, отпадъчни води, пречиствателни станциии, пречиствателна

Услуги

 • ПСОВ от к.к.Боровец / WWTP Borovetz  Кратка история на проекта:
  Станцията е предназначена за пречистване на отпадъчните води, постъпващи в канализацията на курорта Боровец. Намира се в местността “Яйцето”. Оразмерителният капацитет на станцията е еквивалентен на около 7000 постоянни посетители. Средното денонощно количество на станцията е Qср.=2880м3/ден.
  Пречиствателната станция представлява компактно комбинирано съоръжение. Поради неговото местоположение (високопланинско населено място), специалистите на фирма “БОРА” са търсили оптимално архитектурно решение.
  Фирма “БОРА” завършва работното проектиране за една година.
  Обектът успешно е въведен в експлоатация.

  Описание на проекта:
  Пречиствателната станция е проектирана и оразмерена да пречиства отпадъчните води чрез процес на биологично пречистване с активни утайки и симултантна (едновременна) нитрификация – денитрификация с отстраняване на фосфатите.

  Технологичната схема е следната:
   Дъгова решетка
   Пясъкозадържател
   Биобасейн с пневматична аерация
   Вторични утаители
   Контактен резервоар с възможност за дезинфекция
   Силози за утайка
   Камерна филтърпреса
   Депо за утайки

  Дейности по проекта:
  Фирма “БОРА” извършва работното проектиране на база доставеното оборудване и технология на фирма Passavant - Германия.
  Нейните специалисти упражняват непрекъснат авторски надзор по време на строителството, и извършват пуска на обекта.


  Short history of project:
  The WWTP treats the wastewater from part of Borovetz resort. It is located in “Jajtzeto” region. BRA elaborates the detailed design in one year.
  The wastewater treatment plant is a combined treatment facility. Because of its location, the architects of the firm put efforts in the maximal integration of the plant within the resort area.
  Presently the plant is in operation.

  Project description:
  The process scheme is as follows:
   Arc screen
   Grit chamber
   Aeration tank
   Secondary sedimentation tanks
   Contact tank for desinfection
   Sludge silos
   Chamber filterpress
   Sludge depot

  Services, provided for the Project:
  BORA elaborated detailed design on the technical design of Passavant - Germany.
  BORA’s specialists carry out constant author’s supervision during construction and supervise during commissioning of the plant.
 

Открийте ни в Google+