БОРА / BORA

БОРА / BORA

ул. Любляна 46
София,
България
23.2562707
42.6696911
UserLikes
Име: БОРА / BORA
Адрес: София, ул. Любляна 46
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.bora.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Пречиствателни съоръжения
Дейност:

Проектиране и изграждане на пречиствателни системи

Ключови думи: проучване, проектиране, отпадъчни води, пречиствателни станциии, пречиствателна

Услуги

 • ПСОВ – гр.Шумен, България / WWTP Shumen

  Кратка история на проекта:
  До този момент гр.Шумен не е имал действаща пречиствателна станция. Отпадъчните води от града заустват в р.Поройна, приток на р.Камчия и създават сериозен екологичен проблем.
  Този проект започва през 1994г. Решено е станцията да се изгради на два етапа – механично стъпало с обезводнителна инсталация за утайки, и следващ етап – биологично стъпало. I-ви етап започва с подписването на договор за комплексна доставка на оборудване между Община Шумен и фирма PASSAVANT – WERKE – Германия.
  На базата на този договор на фирма БОРА ООД е възложено разработването на работен проект. Строителните работи за I-ви етап са завършени и предстои монтаж на оборудването.
  Очаква се съоръженията от I-ви етап да бъдат пуснати в експлоатация в края на 2001г.

  Описание на проекта:
  Механичното стъпало се състои от груби и фини решетки, аериран пясъкозадържа-тел и радиални първични утаители.
  Първичната утайка след утайкоуплът-нител се обезводнява на камерна филтърпреса.
  Станцията е оразмерена за Qср.=86400м³/д.

  Дейности по проекта:
  БОРА ООД разработва работни проекти по всички части и извършва авторски надзор по време на строителството.
  Нейните специалисти привеждат техни-ческата документация на оборудването към българските стандарти. Те оказват техническа помощ на Община Шумен в цялостната координация на проекта.

  Short history of project:
  No wastewater treatment plant has been ever constructed for the town of Shumen. The wastewater from the town is discharged in Porojna River, a tributary to Kamchia River, causing a serious ecological problem.
  This project was started in 1994. It was decided the WWTP to be constructed in two stages – mechanical stage with sludge dewatering, and then– biological stage.
  On the basis of this contract BORA Ltd. was assigned with the detailed design. The construction works for stage I and the installation of equipment are completed.
  The facilities are commissioned end of 2002.

  Project description:
  The mechanical stage comprises rough screens, fine screens, aerated grit chamber and primary sedimentation tanks.
  The primary sludge goes to sludge thickener and after that is dewatered on chamber filterpress.
  The WWTP is dimensioned for Qav.=86400м³/d.

  Services, provided for the Project:
  BORA Ltd. elaborated detailed designs for all parts and carries out author’s supervision during construction.
  Its specialists adapt the technical documentation to the Bulgarian standards. They assist Shumen Municipality for the overall coordination of the project. 

Открийте ни в Google+