БОРА / BORA

БОРА / BORA

ул. Любляна 46
София,
България
23.2562707
42.6696911
UserLikes
Име: БОРА / BORA
Адрес: София, ул. Любляна 46
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.bora.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Пречиствателни съоръжения
Дейност:

Проектиране и изграждане на пречиствателни системи

Ключови думи: проучване, проектиране, отпадъчни води, пречиствателни станциии, пречиствателна

Услуги

 • ПСОВ от ГКПП и Митница, с.Стрезимировци / WWTP at Passing Control and Custom - Strezimirovtzi

  Kратка история на проекта:
  Станцията е предназначена да пречиства отпадъчните води на граничен контролно пропускателен пункт и Митница – с.Стрезимировци. Главният изпълнител е фирма СИЛЕКОПАН ООД. Станцията е построена през 1998г., но поради отлагане откриването на Митница с.Стрезимировци, станцията все още не е пусната в експлоатация.

  Oписание на проекта:
  Пречиствателният процес се основава на биологично пречистване с активна утайка. Процесът включва денитрификация и дефосфатизация чрез добавяне на реагент.

  Основните параметри са:
  Qср. = 21 м³/д
  БПК5 = 360 мг/л
  НВ = 433 мг/л
  В един и същи басейн са съчетани биологично пречистване с вторично утаяване. През деня, по време на реалния приток, отпадъчните води се акумулират и аерират. През нощните часове се извършва процеса на утаяване. Работата на станцията е почти напълно автоматизирана, с изключение на някои по-второстепенни операции, които се извършват по-рядко.

  Дейности по проекта:
  Фирма БОРА извършва работно проектиране по всички части.


  Short history of project:
  The wastewater treatment plant is designed to treat the wastewater prom the Boundary Passing Control Station and Customs’ Department at Sresimirovtzi village. The General Contractor was SILEKOPAN Ltd. The WWTP was built in 1998, but because of delay in the official opening of the Custom, the plant is still not put into operation.

  Project description:
  The treatment process is based on biological treatment with activated sludge. The process includes denitrification and chemical dephosphatisation.
  The main parameters are:
  Qav. = 21 m³/d
  BOD5 = 360 mg/l
  SS = 433 mg/l
  In one and the same basin biological treatment process is combined with secondary sedimentation. During the day, when the larger flows come – the wastewater is accumulated and aerated into the basin. During the night hours the sedimentation takes place. The operation is almost entirely automated, only some rare operations of secondary importance are manually done.

  Services, provided by BORA:
  BORA elaborated the detailed design for all parts.

 

Открийте ни в Google+